Siirry pääsisältöön

Tietosuojaseloste 

Tämä on Hangö Stevedoringin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.04.2018. Viimeisin muutos 4.11.2021.

1. Rekisterinpitäjä 

Oy Hangö Stevedoring Ab 

Länsisatama 

10900 Hanko 

Puh. 019 221922

office@stevedoring.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Henkilöstöpäällikkö Peter Luoma, osoite yllä. 

peter.luoma@stevedoring.fi  

Puh. 040 845 6245

3. Rekisterin nimi 

www.stevedoring.fi (alias www.hangostevedoring.fi) sivulla sijaitseva työpaikkahakemus web-lomake, joka lähetetään sähköpostitse jaettuun sähköpostikansioon. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sähköisten työpaikkahakemusten vastaanotto ja käsittely. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Nimitiedot, yhteystiedot, syntymäaika, ajokortti, koulutus, kielitaito, työkokemus, työsuhteeseen liittyvät taidot sekä kiinnostus työpaikkaa kohtaan. Tietoja säilytetään jaetussa sähköpostikansiossa yhden vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).