Hoppa till sidans innehåll

Detta är Hangö Stevedorings dataskyddsbeskrivning för behandling av personuppgifter (10 ja 24 §) enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Publicerad 29.4.2018. Uppdaterad 4.11.2021.

1. Registeransvarig

Oy Hangö Stevedoring Ab

Västra hamnen, 10900 Hangö

Tfn 019 221922

office@stevedoring.fi

2. Kontaktuppgifter till personen som ansvarar för registret
Personalchef Peter Luoma, se adressen ovan.

peter.luoma@stevedoring.fi

Tfn 040 845 6245

3. Registrets namn

Webblanketten för arbetsplatsansökan, som finns på sidan www.stevedoring.fi (alias www.hangostevedoring.fi) och skickas per mail till en delad mailbox.

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Rättslig grund för databehandling enligt EU:s allmänna dataskyddsförordningar är att ta emot och hantera arbetsplatsamsökan.

5. Registrets datainnehåll

De uppgifter som sparas i registret är: Namn, kontaktuppgifter, födelsetid, körkort, språkkunskap, intresse och kunskap gällande arbetsplatsen och arbetsuppgifterna. Informationen sparas i en delad mailbox i ett år, varefter materialet automatiskt tas bort.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Informationen samlas in av de som registrerar sig

7. Utlämnande av uppgifter och överföring av dem utanför EU och EFTA.

Uppgifter utlämnas inte till utomstående, om det inte skilt är så överenskommet.

8. Principer för skydd av registret

De uppgifter som finns i registret skyddas och används på ett ändamålsenligt sätt. Den som är ansvarig för registret säkerställer att lagrad data, åtkomsträttigheter till servern och annan data som är viktiga för säkerheten används konfidentiellt och endast av personer, till vars uppgifter arbetet hör.

9. Den registrerades rättigheter att kontrollera och ändra sina uppgifter

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som sparats i registret, samt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller att ofullständiga uppgifter kompletteras. Om en person vill kontrollera eller begära ändringar i de uppgifter som har sparats om honom/henne, bör begäran skickas skriftligen till den som ansvarar för registret. Vid behov kan registeransvarige begära att den sökanden bevisar sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).

10. Övriga rättigheter angående hantering av personuppgifter

En person vars uppgifter finns med i registret, har rätt att begära att hens personuppgifter raderas från registret (”rätten att bli bortglömd”). De registrerade har också andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom att kunna begränsa hanteringen av personuppgifter i vissa situationer. Begäran måste skickas skriftligen till registeransvarige. Vid behov kan den registeransvarige begära att sökanden bevisar sin identitet. Den registeransvarige svarar kunden inom den tidsfrist som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).